Let’s get married!

Get lawful officially married at Milkshake, for all sexual orientations!

Scroll down for English

Welkom! Leuk dat je geïnteresseerd bent om op Milkshake te trouwen! Op deze pagina vind je de kosten en voorwaarden om binnen de gemeente Amsterdam in het huwelijk te treden. Eerst volgt een JA/NEE schema, waarna een aantal stappen omtrent de gemeentelijke procedure. Lees de voorwaarden aandachtig door en kijk of jij in aanmerking komt om op Milkshake 2019 te mogen trouwen. Houd er rekening mee dat je uiterlijk 27 mei in ondertrouw moet gaan.

Ok, je mag trouwen. Hoe gaan we verder?

STAP 1 : Hebben jullie beide een Nederlandse of Europese nationaliteit en een geldige verblijfsvergunning?

Ja > Ga verder naar stap 2

Nee >

  • Je hebt een verklaring nodig dat jouw huwelijk geen schijnhuwelijk is.
    Deze verklaring is gratis en kunt je bij de gemeente aanvragen.
  • Je hebt een verklaring omtrent het verblijfsrecht nodig. Dit kun je bij de gemeente aanvragen.

Heeft u of uw partner in het buitenland gewoond?

Nee > Ga door naar stap 2

Ja > Dan dien je een document te tonen waarin staat je niet al in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Dit heet een ongehuwd verklaring. Deze kun je opvragen in je laatste woonplaats in het buitenland. Je moet de verklaring ook laten legaliseren zodat deze ook geldig is in Nederland. Dit kan op het gemeente kantoor.

STAP 2:

Het huwelijk moet minimaal 8 weken van tevoren (uiterlijk 27 mei) aangekondigd worden bij de gemeente Amsterdam. Aan het aankondigen van het huwelijk zijn kosten verbonden die de FOR ALL WHO LOVE FOUNDATION en Milkshake zullen betalen.

Wonen jullie in Nederland met een geldige verblijfsvergunning en hebben jullie een Nederlandse nationaliteit?

Ja > Dan kun je jouw huwelijk online aankondigen met Digi-D. Je hebt in ieder geval een geldig identiteitsbewijs nodig van jou en je partner. Aankondiging kan met de volgende link:

https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/DirectRegelen/formulier/nl-NL/evAmsterdam/scOnlineAankondigenHuwelijk.aspx/fHuwelijkWelkom

Nee > Als je geen van beiden in Nederland woont, maar wel een Nederlandse nationaliteit hebt, dan moet het huwelijk aankondigd worden in Den Haag. Hiervoor kun je een afspraak maken bij het stadsloket.

STAP 3:

Bij een huwelijk heb je minimaal 2 getuigen nodig. Het maximum aantal getuigen is 4.

  • Een getuige moet 18 jaar of ouder zijn.
  • Een getuige hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Je kunt de getuigen aanmelden tegelijkertijd met de aankondiging van het huwelijk.

Let erop dat je van elke getuige een kopie van een geldig identiteitsbewijs inlevert (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Op de kopie moet de pasfoto en handtekening zichtbaar zijn. U kunt uw getuigen aanmelden tijdens de afspraak voor het aankondigen van uw huwelijk.

Kom je in aanmerking? En je wilt echt wettelijk trouwen op Milkshake?
Stuur dan je filmpje van (max.1 min) uiterlijk 10 mei naar milk@milkshakefestival.nl. Vertel ons wie jullie zijn, wat jullie liefde zo speciaal maakt en waarom jullie op Milkshake willen trouwen.
Er worden in totaal 4 koppels gekozen, waarvan twee door het Milkshake team en twee door het publiek via social media. Je video kan dus online komen te staan.
Zijn je bestanden groter dan 10mb? Stuur je bestand dan via We Transfer naar milk@milkshakefestival.nl.

We kunnen niet wachten om de liefde met jullie te vieren!

Liefs,

FOR ALL WHO LOVE FOUNDATION en Milkshake

English:

Welcome! We are very excited to see whether you are eligible to get married at Milkshake 2019. You can find the cost and conditions below. Read carefully and examine whether you meet the conditions to get married at Milkshake 2019. Please notice that the 27th of May is the final date to officially register your marriage at the city council.

Ok, you’re eligble to get married. How to proceed?

STEP 1: Do you both have a Dutch Nationality or a European nationality and a valid residence permit?

Yes > continue to step 2

No >

  • You need a statement claiming that your marriage is not a sham marriage.
  • You need a valid residence permit.

Have you ever lived abroad?

No > Continue to step 2

Yes > You need a document stating that you have not been married in a foreign country and a statement saying you are free from any civil partnership with a person apart from your partner. It is a so called ‘unmarried statement’. You need to request this at your last registered foreign residency. This statement needs to be validated according to Dutch policies.

STEP 2: You need to make a wedding announcement at the municipality, at least 8 weeks before the actual date of marriage (before the 27th of may). There are costs associated with announcing the marriage that the FOR ALL WHO LOVE FOUNDATION and Milkshake will pay.

Do you both live in the Netherlands with a Dutch nationality?

Yes > The wedding announcement can be made online with Digi-D. You need a valid letter of identification. Use this link:

https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/DirectRegelen/formulier/nl-NL/evAmsterdam/scOnlineAankondigenHuwelijk.aspx/fHuwelijkWelkom

No > Neither of us is living in the Netherlands but one of us (or both) has a Dutch Nationality. You need to make an appointment at the city council in The Hague to arrange the wedding announcement.

STEP 3

You need to announce at least 2 witnesses, one per person. The witness has to be 18+. This person doesn’t need a Dutch nationality. You can appoint the witnesses together with the wedding announcement.

*The witness has to bring a copy of a valid passport, i.d. or driver’s license. A clearly visible photo provided with a signature is required.

Are you eligible to get married at Milkshake 2019? And you really want to get married at Milkshake?
If yes, send your video (max 1 min.) to milk@milkshakefestival.nl before the 10th of May. Mention who you are, what makes your relationship special and why you really want to get married at Milkshake.
There are 4 winning couples whereas two of them are chosen internally by our team and the other will be picked by the audience through social media. Meaning your video can be uploaded online.
*Files bigger than 10mb can be send through WeTransfer.to milk@milkshakefestival.nl

We can’t wait to share the love with you!

Love,

FOR ALL WHO LOVE FOUNDATION and Milkshake